top of page

Werkwijze en visie

In mijn werk staat de individuele relatie met de cliënt centraal.  Een cliënt moet zich vertrouwd en veilig voelen zodat er uiteindelijk een basis is om een verandering in gang te zetten. 

Iemand die hulp voor zichzelf zoekt heeft zijn eigen verhaal en vraagt om hulp die specifiek is toegesneden op zijn/haar situatie of probleem.

Efficiënte psychologische hulp vindt plaats als je als hulpverlener aansluit en invoegt bij de persoon waar je hulp aan geeft, vanuit de vraag een dialoog aangaat en komt tot praktische en haalbare oplossingen die relevant zijn voor zijn of haar leven.
 

Soms kan een probleem niet volledig worden opgelost maar wel beheersbaar worden gemaakt of door bepaalde inzichten leert men er anders mee omgaan. Wanneer er andere of intensievere hulp nodig is, zal er samen worden gekeken hoe dit vorm kan krijgen.

De verwijzer, huisarts of bedrijfsarts, informeer ik over het verloop van de behandeling. Tenzij u dit niet wilt.

Opbouw behandeling

Tijdens het eerste contact plannen wij een afspraak. De eerste twee sessies zijn een intake. Sessie 1 wordt gebruikt om kennis te maken, klachten uit te vragen en worden er diverse vragen gesteld om het beeld van u zo duidelijk mogelijk te krijgen. Wanneer u zelf weet welke hulp u wilt of juist niet, is het belangrijk dat u dit bespreekt. In de tweede sessie vraag ik de levensgeschiedenis uit om nog beter zich te krijgen in uw patronen en hoe deze zijn ontstaan.

U wordt tevens gevraagd tijdens de intake om een ROM lijst in te vullen, deze ontvangt u via de mail. Dit is een vragenlijst betreffende uw klachten. Dit wordt na enkele maanden herhaalt om zich te krijgen op veranderingen in uw klachten. 
De derde sessie wordt gebruikt om het behandelplan te bespreken. Afhankelijk van de problematiek gaan we van start met specifieke interventies. Na een aantal sessies bespreken wij of de behandeling de juiste vorm heeft en of u het idee heeft dat de behandeling voldoet aan uw wensen. Wanneer blijkt dat er andere of zwaardere hulp nodig is kan dit in gang worden gezet.
Aan het eind van de behandeling bespreken we de bereikte doelen. U dient een CQ index in te vullen, dit is een cliënttevredenheidsonderzoek waarbij u kunt aangeven hoe tevreden u bent over de behandeling en de hulpverlener.

Behandelmethodieken

De behandelmethodiek die wordt gekozen is afhankelijk van de problematiek en de mogelijke voorkeur van de cliënt. Hieronder volgen de behandelmethodieken die psychologenpraktijk Brosens kan aanbieden.

 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
  CGT is een wetenschappelijk onderbouwde  vorm van psychotherapie. CGT richt zich op het veranderen van niet werkende denkpatronen en gedragingen die bijdragen aan diverse psychische problemen. Bij deze behandelmethode gaan we ervan uit dat psychische problematiek voortkomt uit de manier waarop mensen informatie selecteren en verwerken. De cognitieve gedragstherapie leert dat mensen gedachten en gedrag kunnen beïnvloeden en dat zij emoties en niet-functioneel gedrag kunnen bijsturen. CGT is werkzaam bij diverse psychische problematiek waaronder; depressie, angst en paniek, dwang, ADHD, autisme, stress, slaap-, eet- en zelfbeeldproblematiek.
  Meer informatie over de cognitieve gedragstherapie vindt u op de volgende website: Cognitieve gedragstherapie
   

 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT-therapie)
  ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Dit is een wetenschappelijk onderbouwde derde generatie gedragstherapie die technieken heeft om cliënten te helpen om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen. (Acceptance oftewel acceptatie) het leren accepteren van moeilijke ervaringen zodat men kan blijven investeren in de dingen die mensen écht belangrijk vinden (Commitment oftewel toewijding of verbinding). Dit doet men door het aanleren van diverse ACT vaardigheden waardoor iemand psychologisch flexibeler wordt. Het doel van ACT is dus niet zo zeer het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht. Bij ACT wordt er veel gebruikt gemaakt van metaforen en oefeningen; men ontwikkelt zo op een ervaringsgerichte manier de verschillende ACT-vaardigheden. De behandelmethodiek ACT wordt gebruikt bij verschillende vormen van depressie, angst-, dwangstoornis, en chronische pijn.
  Meer informatie over ACT vindt u hier: ACT

 • Eye Movement Desensitization (EMDR)

  EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen en trauma's te verwerken. Het kan echter ook bij andere klachten effectief zijn zoals angstklachten, specifieke fobie, een negatief zelfbeeld, overmatig piekeren en chronische lichamelijke klachten. In de EMDR sessie zal de cliënt eerst terug moeten denken aan de traumatische gebeurtenis en vervolgens aan het ergste beeld. Daarna moet de cliënt tegelijk een afleidende taak uitvoeren, zoals het met de ogen volgen van lampjes op een lichtbalk, het horen van bepaalde geluiden of het voelen van EMDR trillers. Er volgt na het uitvoeren van de afleidende taak een pauze waarbij wordt gevraagd wat de cliënt merkt aan gedachten, beelden of lichamelijke sensaties. Dit zal meerdere keren plaatsvinden en uiteindelijk wordt er weer teruggegaan naar het oorspronkelijk beeld om te kijken of de spanning af neemt. De cliënt wordt tijdens het denken aan de heftige gebeurtenis afgeleid, dit zorgt dit ervoor dat er minder aandacht gaat naar de herinnering. De helderheid, levendigheid en emotie aan de herinnering nemen hierdoor uiteindelijk af. De herinnering zal dan uiteindelijk anders en opnieuw worden opgeslagen in het brein.
  Wilt u meer lezen over EMDR, dan kunt u de volgende website raadplegen EMDR
   

 • Cliëntgerichte psychotherapie
  Cliëntgerichte psychotherapie is een vorm van psychotherapie waarin het inzicht van de cliënt in zichzelf centraal staat. De therapie helpt de cliënt om emoties, gedachten en gedrag in een samenhang met de eigen situatie en geschiedenis een plaats te geven en/of te verwerken. Men leert zichzelf kennen, leert eigen mogelijkheden benutten en om te gaan met beperkingen waardoor symptomen en klachten kunnen verdwijnen. Dit doet men tegen de achtergrond van de levensloop van de cliënt met oog voor zijn huidige omstandigheden en toekomstperspectief. Zo kan de cliënt eigen gevoelens en gedachten leren waarderen en accepteren. De cliënt wordt zich bewust van keuzes die hij heeft gemaakt, maakt en kan gaan maken. De houding van de therapeut is vooral non-directief (niet-sturend), empathisch, accepterend. De nadruk is gericht op actief luisteren van de psycholoog, een techniek om de cliënt te begrijpen en te ondersteunen. Deze vorm van therapie kan worden gebruikt bij  hechtingsproblematiek en ontwikkelingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek, stemmings- en angstklachten. 
  Meer informatie over cliëntgerichte psychotherapie kunt u hier vinden: Cliëntgerichte psychotherapie
   

 • Kortdurende psychodynamische therapie (KPT)
  Kortdurende Psychodynamische Therapie (KPT) is een vorm van therapie die gericht is op de ontwikkeling van de cliënt. Het richt zich zowel op de bewuste als de onbewuste drijfveren die ons gedrag en gevoelens beïnvloeden. KPT helpt bij het verminderen van psychische klachten door te kijken naar zowel huidige gedachten, gevoelens en verlangens, motieven en gedrag als naar ervaringen uit het verleden. Deze ervaringen kunnen soms langdurig onderdrukt zijn en ons functioneren in het dagelijks leven belemmeren. Door veel aandacht te geven aan gevoelens en gedachten bij een cliënt en de wisselwerking hierin met ervaringen uit (voornamelijk) de vroege jeugd, krijgt een cliënt gedurende de therapie meer inzicht in hoe zijn gedrag en klachten op een onbewust niveau worden beïnvloed. KPT is geschikt voor mensen met  depressie of andere stemmings-, angst- en persoonlijkheidsstoornissen die tevens aan de achtergrond van hun klachten willen werken. 
  Meer informatie over kortdurende psychodynamische therapie kunt u op onderstaande website vinden: Korte Dynamische Psychotherapie
   

 • E-health en ‘blended’ behandeling
  Blended behandeling is een geïntegreerd hulpaanbod in de geestelijke gezondheidszorg. Het combineert online en face-to-face interventies met als doel de zorg cliëntvriendelijker, kwalitatief beter en doelmatiger te maken. In een blended behandeling worden persoonlijke sessies gecombineerd met digitale elementen. Dit kan variëren van e-health modules met oefeningen en psycho-educatie tot online monitoring via dagboeken en vragenlijsten.  Het stelt cliënten in staat om aan hun behandeling te werken op een moment dat het hen uitkomt, terwijl ze toch persoonlijk contact hebben met hun behandelaar.
  De praktijk is aangesloten bij Therapieland, hier worden online programma’s aangeboden afhankelijk van de problematiek. Het aanbod van de e-Health van Therapieland vindt u hier: e-Health van Therapieland

  Voorbeelden van E-health binnen de praktijk zijn:

 • Het downloaden van ontspanningsoefeningen en geleide visualisaties

 • Het oefenen met foto’s of filmpjes bij angsten

 • Het bijhouden van het gedrag door middel van een specifieke app.  
   

Betrokkenheid naasten/sociaal netwerk Zo nodig kunnen familieleden bij de gesprekken worden betrokken zoals partner of kinderen. Dit zal altijd duidelijk van tevoren worden afgestemd. Belangrijk kan zijn dat partner leert wat hij of zij beter wel of niet kan doen bij de begeleiding van de partner. Ook kan men vragen stellen of zorgen uiten. Bij een beperkt sociaal netwerk kan wordt er gekeken hoe het netwerk uitgebreid kan worden. Zodat terugvalt beperkt wordt.
 

Kwaliteitsstandaarden
In principe wordt vanuit een aantal verschillende zorgstandaarden gewerkt specifiek die van angst, aanpassingsstoornis, depressie en autisme.

 

https://www.ggzstandaarden.nl/

 

Cliëntversies kunt u bekijken via thuisarts 


Samenwerking
Er wordt samengewerkt met huisarts, bedrijfsarts, psychiater, paramedici zoals fysiotherapie, mensendieck, logopedie, gemeente, wijkteams, jeugdarts, tweedelijns instellingen, maatschappelijk werk en oncologische zorg. De praktijk is aangesloten bij Vicino (ketenzorg voor de huisarts) en Cenzo. Cenzo is meer gericht op de arbeids-gerelateerde zorg. Daarnaast is er een samenwerking met fysiotherapiepraktijk Oudegracht in Alkmaar. Zij bieden een beweegprogramma voor mensen die herstellend zijn van kanker.


Informatie uitwisselen
Bij de start in de praktijk wordt er een dossier over u geopend. In dit dossier zit de verwijzing en de verschillende rapportages en de behandelovereenkomst. Er is een specifiek digitaal beveiligd computersysteem waarin uw gegevens worden bewaard. De gegevens worden 15 jaar bewaard. Wanneer er gegevens worden uitgewisseld zal dit met u worden besproken.  
Indien nodig wissel ik informatie uit met de samenwerkende partners. Bij een doorverwijzing naar een andere partner/ggz aanbieder zal dit worden overlegd met de huisarts aangezien deze vaak de doorverwijzing moet regelen. De huisarts wil graag een terugkoppeling van de behandelresultaten. Wanneer de bedrijfsarts of verzekeringsarts informatie nodig heeft, dient u daar expliciet toestemming voor te geven. Er gaat geen informatie de praktijk uit zonder dat u hiervan op de hoogte bent.

 

bottom of page